(Català) Olor acre- Finissage El nivell perceptiu més immediat