(Català) I Trobada de creació i dramatúrgia al Konvent