CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA

– Fins 14 de setembre 2021 –

CONCURS FOTOGRÀFIC

El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà és una entitat que vol vetllar per l’entorn natural de la comarca, donant a conèixer el medi i defensant el desenvolupament sostenible.

Aquest any celebrarà 30 anys i ho farem conjuntament a Konvent el dissabte 9 d’octubre 2021 amb moltes propostes que s’estan ja cuinant.

De moment engeguem amb el concurs fotogràfic obert a tothom, categoria general, persones aficionades o professionals.

TEMÀTICA:

Hi ha tres temes:
1. Zoologia.
2. Botànica i micologia.
3. L’ésser humà i la natura: paisatges rurals, impactes ambientals i cultura.

OBRES PRESENTADES:

Les imatges que es presentin poden ser capturades mitjançant càmera digital, càmera
analògica o dispositiu mòbil i s’admetrà qualsevol tractament digital.

Les fotografies han de ser realitzades dins l’àmbit de la comarca del Berguedà, tenint en
compte la legislació d’aplicació en els Espais Naturals amb especial atenció al Decret
148/1992, de 9 de juny, sobre activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden
afectar les espècies de la fauna salvatge.

Es limita a un màxim de dues fotografies per autor.
Les fotografies hauran de ser inèdites, sense haver estat mai presentades ni premiades en
cap altre concurs però poden haver estat penjades a les xarxes socials amb anterioritat o
posterioritat a ser presentades.

Les imatges han de ser en format JPG amb una resolució màxima d’ 1 MB (en cas de premi
es demanarà una versió de major resolució, si fos necessari).

Les imatges han de ser en format JPG amb una resolució màxima d’ 1 MB (en cas de premi
es demanarà una versió de major resolució, si fos necessari).

INSCRIPCIÓ I TERMINI:
La inscripció en aquest concurs és gratuïta.
Les fotografies han de presentar-se al correu gdnbergueda@gmail.com, com a assumpte s’hi
ha d’indicar: Concurs fotogràfic del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà 2021.
Al cos del missatge hi ha de constar:
– Títol de la fotografia
– Tema de la fotografia
– Lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)

– Nom i cognoms de l’autor/a.
– Municipi de residència.
– Telèfon de contacte i adreça electrònica de contacte.
El termini de presentació de les obres és fins les 24h del 14 de setembre de 2021. L’entitat
es reserva el dret d’ampliar aquest termini.
També podeu penjar les vostres fotografies a l’Instagram amb el hashtag #BerguedàNatura
o etiquetant l’instagram de l’entitat @grup_defensa_natura_bergueda. En cas de tenir
l’Instagram privat l’entitat no podrà compartir la vostra fotografia.

PROTECCIÓ DE DADES:
En el cas dels menors de 14 anys, la inscripció haurà de ser feta pels seus pares o tutors
legals (un d’ells), que donaran el consentiment per al tractament de les dades dels menors
(identificatives i de contacte de l’autor de la fotografia) i de la seva pròpia imatge, que podrà
ser utilitzada per a la difusió de l’activitat i/o la publicació dels guanyadors en diferents
mitjans, entre ells laes xarxes socials de l’entitat (Annex I).
Les dades recollides en el decurs del concurs (d’inscripció a través del correu i imatges dels
participants i guanyadors) s’incorporaran al fitxer del Grup de Defensa de la Natura del
Berguedà i s’utilitzaran exclusivament per a la gestió de la inscripció, participació i difusió del
concurs, així com per contactar amb els guanyadors i lliurar-los el premi.
En qualsevol moment es podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació del tractament i portabilitat de les seves dades, per escrit adjuntant una còpia del
document d’identitat que l’identifiqui, al correu electrònic: gdnbergueda@gmail.com
En el cas de fotografies en què apareguin persones amb detall, la captació de la imatge
caldrà haver-la realitzat amb el seu consentiment i, en el cas que es tracti d’imatges de
menors de 14 anys, amb la corresponent autorització paterna (Annex II).
Periòdicament, un cop finalitzat el concurs, les fotografies es poden incorporar a les xarxes
socials del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà (Facebook, Instagram i Twitter).

JURAT, VEREDICTE I ENTREGA DE PREMIS:
El jurat estarà format per membres del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i del
centre artístic Konvent. La decisió del jurat serà inapel·lable.
L’acte del veredicte del jurat tindrà lloc el dia 9 d’octubre, al Konvent, amb una
exposició inclosa i en acte obert al públic i concursants. En cas de no poder fer l’acte
d’entrega de premis de forma presencial, es publicarà el nom dels guanyadors a les xarxes
socials del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i se’ls farà arribar el premi als seus
domicilis.

PREMIS:
Es lliuraran 2 premis per cada categoria i 3 accèssits de categoria indiferent.

1r premi. Una nit en un refugi de muntanya al Berguedà per a dues persones + lot de
productes artesans.

2n premi. Dinar o sopar al Corpus per a dues persones + lot de productes artesans.
Accèssit. Lot de productes artesans.

A banda d’aquests 4 premis, el jurat escollirà 10 fotografies més que, juntament amb les
guanyadores, formaran part de la mostra fotogràfica del Konvent.

PROPIETAT DE LES FOTOGRAFIES:

Els autors de les fotografies mantindran la possessió dels drets d’autor.
Les fotografies podran ser utilitzades pel Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, per a
la seva publicació i reproducció en qualsevol mitjà propi o del qual participa i de manera
indefinida, a no ser que l’autor o autora explicitin el contrari, sempre amb la indicació al peu
de la fotografia del nom de l’autor o de l’autora.
Els autors es responsabilitzaran de la no existència de drets de tercers i de tota reclamació
per drets d’imatge.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.