UNIVERS RADIOFÒNIC

 

Univers radiofònic; creació d’espais sonors, veus residents, vibracions patrimonials i art gravitatori viatjant del dret i del revés pel Llobregat, salts quàntics i ruïnes postindustrials.

 

V A L O R S  I  C O N T I N G U T S  K O N V E N T R À D I O

R a d i o c o mu n i t a r i a : c r e a r c o n t i n g u t p e r a p e r s o n e s d e l t e r r i t o r i / d o n a r s u p o r t a v e u s d e l t e r r i t o r i . S u p o r t i v i s i b i l i t z a c i ó : a p o d c a s t s q u e j a e x i s t e i x e n i q u e s o m a f i n s , o f e r i n t e s p a i a l a g r a e l l a d e p r o g r a ma c i ó p e l s s e u s c o n t i n g u t s . S e s s i o n s D J : v i s i b i l i t z a c i ó d e l t r e b a l l d e D J d ’ a r t i s t e s r e s i d e n t s d e l K o n v e n t i a f i n s . X e r r a d e s : r à d i o c o m a e x c u s a p e r c o n v i d a r a p e r s o n e s q u e e n s i n t e r e s s e n i f e r e n t r e v i s t e s . D i f u s i ó d e r e s i d e n t s : e s d ó n a a c o n è i x e r a r t i s t e s r e s i d e n t s d e l K o n v e n t c o n v i d a n t – l e s a p a r t i c i p a r e n u n a e n t r e v i s t a d e c a i r e s u r r e a l i s t a i / o a e x p r e s s a r – s e a r t í s t i c a me n t a t r a v é s d e l s o ( t r a d u i r l a s e v a p a l e t a d e c o l o r s a f r e q ü è n c i e s s o n o r e s , r e c i t a r p o e me s i t e x t o s , t o c a r mú s i c a s e n s e s e r e l s e u mi t j à d ’ e x p r e s s i ó . . . e t c ) I mp o r t a n c i a d e l a f o r ma : c o n c e b r e l a r à d i o c o m u n a o b r a a r t í s t i c a e n s í ma t e i x a . G r a v a c i o n s d e c a mp , c o l l a g e s , a r t i s t e s v i s u a l s c o n v i d a d e s p e r a l a p à g i n a w e b . . . e t c

 

KONVENTRADIO.COM/RADIO

 

PREMSA: